Både upplåtaren av och nyttjanderättsinnehavaren till en hyresrätt har flera författningar som dessa måste följa. Den mest omfattande lagen är jordabalken (JB) där även de flesta reglerna återfinns. Utöver jordabalken finns flera mindre omfattande lagar som reglerar hyresrätten.

Ordningsregler

 • Att inte störa dina grannar med ljud från musik, hantverkande eller annat mellan kl. 22:00 och 07:00. Tänk på att gamla hus är lyhörda.
 • Tvättmaskinen får endast användas mellan 06:00 och 23:00
 • Att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen huset. Husdjuren får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
 • Att inte placera föremål i entré, trapphus eller källargångar. Detta är även av säkerhetsskäl vid utrymning.  
 • Personliga skyltar på ytterdörren är inte tillåtet, om du gör det och det orsakar skada är du skyldig att återställa detta vid flytt.  
 • Vid fester och tillställningar på gård och i gemensamma utrymmen tillse att man inte förorsakar störningar för kringboende samt total återställning och städning av ytan.
 • Egna Parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt är inte tillåtet.
 • Ansvara för att Soptunnan ställs ut dagen innan det är tömning, samordning och turordning sköts på egen hand med hyresgrannen.
 • Att inte röka inomhus i fastighetens allmänna utrymmen. Att vid rökning på gården inte kvarlämna fimpar, askkoppar eller dylikt
 • Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras

Enligt hyreslagstiftningen har en hyresgäst långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter.

Det handlar bl.a. om att visa sådan hänsyn till grannarna att dessa inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man “iakttar sundhet, ordning och gott skick” – säger lagen.
Som boende skall man också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m.fl. följer de ordningsregler som finns. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.

Bestämmelser

 • Konflikter mellan boende löses i första hand de berörda boende emellan, i andra hand genom anmälan till fastighetsägaren.
 • Ingen lägenhet får överlåtas i andrahand eller på annat sätt hemstadgas av andra förutom av dem som undertecknat hyresavtal.
 • Vi som hyresvärd går aldrig in i lägenhet utan att be om tillåtelse först, om inte lagen kräver så eller fara för person eller fastighet är av uppenbar karaktär.
 • Max storlek på akvarium är 100 liter.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.
 • Grilla på balkong, altan eller i direkt närhet av huset är inte tillåtet, Grillning får enbart ske på tomt med tillräckligt avstånd till fastighet för att ej orsaka brandrisk, Efter grillning måste glödande kol släckas korrekt och aldrig placeras i annat än plåtbehållare.
 • Du får inte göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.
 • Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.
 

 

Senast Uppdaterad 2019-10-09